دعوت به همكاري دوشنبه هجدهم دی ۱۳۸۵ 0:38
بانك كشاورزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز واحدها و شعب خود از بين افراد واجدشرايط داراي مدارك تحصيلي عنوان شده در جدول زير، براي مشاغل مورد نياز خود پس از كسب موفقيت در مراحل: آزمون كتبي، آزمون شفاهي (مصاحبه)، گزينش و معاينات پزشكي به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي نمايد.
همچنين در رشته هاي رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي 19 نفر جهت خدمت در مناطق آزاد نياز به همكاري واجدين شرايط مرد در مقاطع كارشناسي و بالاتر نياز مي باشد.
رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر تخصص و توانايي حداکثر سن جنسيت حداقل سابقه تعداد محل خدمت
 1  فوق ليسانس  فناوري اطلاعات  -
 -
 32  مرد-زن  -  3  تهران-
 2  فوق ليسانس  حقوق (خصوصي، بين الملل)  -
 -
 32  مرد-زن  -  5  تهران-
 3  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  58  آذربايجان شرقي-
 4  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  27  آذربايجان غربي-
 5  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  26  اردبيل-
 6  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  29  اصفهان-
 7  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  5  ايلام-
 8  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  13  بوشهر-
 9  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  278  تهران-
 10  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  15  چهارمحال و بختياري-
 11  فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  17  خراسان رضوي-
 12  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  24  خراسان شمالي-
 13  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  21  خراسان جنوبي-
 14  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، مهندسي فناوري اطلاعات، رياضي كاربردي،‌حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازراني،‌اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  46  خوزستان-
 15  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه  -
 -
 -  مرد  -  1  زنجان-
 16  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  20  سمنان-
 17  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  30  سيستان و بلوچستان-
 18  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  76  فارس-
 19  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  23  قزوين-
 20  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  19  قم-
 21  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  47  کردستان-
 22  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، رياضي كاربردي،‌مهندسي فناوري اطلاعات، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  31  کرمان-
 23  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  5  کرمانشاه-
 24  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  15  کهکيلويه و بويراحمد-
 25  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  9  گلستان-
 26  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  5  گيلان-
 27  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  41  لرستان-
 28  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  32  مازندران-
 29  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  60  مرکزي-
 30  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  8  هرمزگان-
 31  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  34  همدان-
 32  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  28  يزد-
 33  ليسانس، فوق ليسانس، دکترا  رايانه، حسابداري، علوم بانكي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، اقتصاد بازرگاني،‌اقتصاد كشاورزي  -
 -
 -  مرد  -  27  کرمان-جنوب كرمان
 34  ليسانس  حقوق قضايي  -
 -
 28  مرد  -  1  خراسان شمالي-
 35  ليسانس  حقوق قضايي  -
 -
 28  مرد  -  1  زنجان-
 36  ليسانس  حقوق قضايي  -
 -
 28  مرد  -  1  يزد-
 37  فوق ليسانس  حقوق خصوصي، بين الملل  -
 -
 32  مرد  -  1  يزد-
 38  فوق ليسانس  حقوق خصوصي، بين الملل  -
 -
 32  مرد  -  1  زنجان-
 39  فوق ليسانس  حقوق خصوصي، بين الملل  -
 -
 32  مرد  -  1  خراسان شمالي-
 40  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  23  تهران-تهران، كرج
 41  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  23  تهران-تهران و كرج
 42  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  1  چهارمحال و بختياري-
 43  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  1  لرستان-
 44  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  1  هرمزگان-
 45  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  1  يزد-
 46  ديپلم  -  نگهبان
 -
 23  مرد  -  1  يزد-

نوشته شده توسط محمد  | لینک ثابت |